Rafał Cegieła, Andrzej Zalewski
RACJONALNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI I SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI


W książce przedstawiono problemy organizacji, planowania i oceny ekonomicznej racjonalności przedsięwzięć informatycznych. Jest ona przeznaczona dla osób, które zarządzają lub zamierzają zarządzać systemami komputerowymi i projektami informatycznymi.
Sales price 57,00 zł
Sales price without tax 54,29 zł
Discount

Preloader

ISBN 83-86969-30-X, 344 strony, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm, seria BUM 42

W książce przedstawiono problemy organizacji, planowania i oceny ekonomicznej racjonalności przedsięwzięć informatycznych. Jest ona przeznaczona dla osób, które zarządzają lub zamierzają zarządzać systemami komputerowymi i projektami informatycznymi.

Przedmowa
Część I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI

Rozdział 1. Technologia komputerowa – możliwości i oczekiwania
1.1. Wstęp
1.2. Podstawowe właściwości systemów komputerowych
1.2.1. Zasada działania komputera
1.2.2. Determinizm działania systemów komputerowych
1.2.3. Formalizm i algorytm
1.2.4. Algorytmizacja a wyjątki i sytuacje nietypowe
1.2.5. Ujednolicenie reprezentacji danych. Problem dyskretyzacji
1.2.6. Podsumowanie. Co to jest system komputerowy?
1.3. Dlaczego budujemy systemy komputerowe?
1.3.1. System komputerowy a informacyjny – na czym polega przewaga systemów komputerowych?
1.3.2. Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z możliwości systemów komputerowych
1.3.3. Ograniczenia systemów komputerowych
1.3.4. Podsumowanie: po co hodujemy systemy komputerowe?

Rozdział 2. Modele systemów komputerowych
2.1. Wstęp
2.1.1. Charakterystyczne właściwości modeli
2.1.2. Klasyfikacja modeli systemów informatycznych
2.2. Modele werbalne (opisowe)
2.3. Modele przepływu danych
2.3.1. Funkcjonalne a obiektowe modele przepływu danych
2.3.2. Diagramy przepływu danych
2.3.3. Podsumowanie
2.4. Modele danych i związków między nimi
2.4.1. Przykładowa notacja słownika danych
2.4.2. Modele związków między danymi
2.4.3. Podsumowanie. Relacja między diagramem przepływu danych a modelem danych
2.5. Modele przetwarzania
2.5.1. Werbalne modele przetwarzania
2.5.2. Strukturalizowane języki naturalne
2.5.3. Diagramy stanów
2.5.4. Funkcje zadaniowe. Warunki wejściowe i wyjściowe
2.6. Modele konstrukcji systemu
2.6.1. Modele warstwowe
2.6.2. Zależności między warstwami systemu
2.6.3. Inne modele konstrukcji systemów komputerowych

Rozdział 3. Praktyczna budowa systemów komputerowych
3.1. Wstęp
3.2. Hierarchiczna struktura systemu
3.3. Technika cyfrowa
3.3.1. Sygnały cyfrowe
3.3.2. Arytmetyka dwójkowa
3.3.3. Układy logiczne
3.4. Budowa komputera
3.4.1. Procesor
3.4.2. Pamięć operacyjna
3.4.3. Magistrala procesora
3.4.4. Urządzenia wejścia-wyjścia
3.4.5. Pamięci podręczne
3.4.6. Interfejsy
3.4.7. Pamięć masowa
3.4.8. Komputery i systemy mikroprocesorowe
3.4.9. Systemy wbudowane
3.4.10. Struktura fizyczna komputera
3.4.11. Wydajność pracy komputera
3.4.12. Systemy wieloprocesorowe
3.5. Łączenie komputerów
3.5.1. Połączenia w pary
3.5.2. Sieci lokalne
3.5.3. Sieci rozległe
3.5.4. Wewnętrzna budowa urządzeń sieciowych
3.6. Architektury systemów komputerowych
3.6.1. Architektura rozproszona
3.6.2. Architektura klient serwer
3.6.3. Architektura scentralizowana

Rozdział 4. Problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi
4.1. Wstęp
4.2. Racjonalne zarządzanie jako podejmowanie i realizowanie celowych decyzji
4.2.1. Rodzaje decyzji składających się na zarządzanie
4.2.2. Jak podejmować decyzje – niepewność, ryzyko, ocena podjętych decyzji
4.2.3. Jak decyzje wcielać w życie?
4.3. Problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi
4.4. Klasyfikacja przedsięwzięć informatycznych
4.4.1. Podejścia do klasyfikacji przedsięwzięć informatycznych
4.4.2. Przedsięwzięcia konstrukcyjne
4.4.3. Modernizacja systemu
4.4.4. Reorganizacja systemu
4.4.5. Fazy życia systemu, a rodzaje przedsięwzięć informatycznych

Część II. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI KONSTRUKCYJNYMI

Rozdział 5. Uwarunkowania przedsięwzięć konstrukcyjnych
5.1. Przedsięwzięcie konstrukcyjne jako projekt inwestycyjny
5.1.1. Fazy projektów inwestycyjnych
5.1.2. Zasadnicze składniki studium wykonalności
5.2. Uwarunkowania fazy przedinwestycyjnej
5.3. Uwarunkowania Fazy inwestycyjnej
5.3.1. Uwarunkowania technologiczne i infrastrukturalne
5.3.2. Zasoby ludzkie potrzebne do realizacji projektu
5.3.3. Czas realizacji projektu. Problemy budowy harmonogramu prac
5.3.4. Uwarunkowania finansowe
5.3.5. Pozostałe uwarunkowania – prawne, polityczne i społeczne
5.3.5.1. Uwarunkowania prawne
5.3.5.2. Uwarunkowania polityczne
5.3.5.3. Uwarunkowania społeczne, socjologiczne i psychologiczne
5.4. Budżet przedsięwzięcia
5.4.1. Koszt budowy systemu a wybór jego wykonawcy
5.4.2. Konstruowanie budżetu przedsięwzięć konstrukcyjnych
5.4.2.1. Podejście przedmiotowe
5.4.2.2. Podejście chronologiczne i chronologiczno-przedmiotowe
5.4.2.3. Przykłady szacowania kosztów budowy systemu informatycznego
5.5. Uwarunkowania fazy eksploatacyjnej
5.5.1. Uwarunkowania utrzymania systemu w ruchu
5.5.l.l. Organizacja serwisu systemu
5.5.1.2. Organizacja obsługi technicznej
5.5.2. Ocena kosztów eksploatacji systemu
5.6. Analiza opłacalności przedsięwzięć konstrukcyjnych
5.6.1. Budowa systemu komputerowego – przypadek niezbędnej inwestycji
5.6.2. Istota analizy opłacalności budowy systemów komputerowych
5.6.3. Problem ustalenia horyzontu czasowego analizy opłacalności
5.6.4. Ocena korzyści uzyskanych dzięki eksploatacji systemu
5.6.5. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych – metodyka, metody oceny i ich klasyfikacja
5.6.6. Metody tradycyjne
5.6.7. Metody dyskontowe
5.6.7.1. Metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV – ang. Net Present Value)
5.6.7.2. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR – ang. Internal Rate of Return)
5.6.8. Przykład oceny opłacalności budowy systemów komputerowych
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Planowanie i organizacja budowy systemu komputerowego
6.1. Wstęp
6.2. Planowanie budowy systemu komputerowego
6.2.1. Typowe procesy projektowe – proces kaskadowy, przyrostowy i szybkie prototypowania
6.2.2. Typowe procesy projektowe a komputeryzacja
6.2.3. Przebieg typowych projektów informatycznych
6.2.3.1. Budowa typowego systemu z dostępnych komponentów komercyjnych
6.2.3.2. Budowa systemu o złożonej funkcjonalności z dostępnych produktów komercyjnych
6.2,3.3. Samodzielna konstrukcja oprogramowania na wybranej platformie systemowej
6.3. Problemy i metody układania harmonogramów budowy systemów komputerowych
6.3.1. Algorytm znajdowania ścieżki krytycznej
6.3.2. Metoda PERT
6.3.3. Metoda CPM

Rozdział 7. Identyfikacja funkcji systemu (analiza)
7.1. Wstęp
7.2. Podstawowe własności specyfikacji
7.3. Jakie informacje powinna zawierać specyfikacja?
7.3.1. Funkcje realizowane przez system
7.3.2. Rozmieszczenie węzłów systemu
7.3.3. Wydajność, ograniczenia na czas reakcji etc.
7.3.4. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa danych i niezawodności Systemu
7.4. Jak buduje się specyfikację?

Rozdział 9. Organizacja funkcjonowania systemu komputerowego
9.1. Wprowadzenie
9.2. Ochrona dostępu do danych
9.2.1. Metody ochrony danych w systemach komputerowych
9.2.1.1. Zarządzanie uprawnieniami w systemach operacyjnych
9.2.1.2. Ochrona dostępu do baz danych
9.2.1.3. Informacja o kryptograficznej ochronie danych
9.2.2. Aspekty ekonomiczne i organizacyjne ochrony danych
9.3. System komputerowy w strukturze organizacyjnej firmy
9.3.1. Rotacja kadr a funkcjonowanie systemu komputerowego
9.3.2. Administracja sprzętem komputerowym
9.3.3. Administracja licencjami na oprogramowanie
9.4. Niezawodność i bezpieczeństwo systemu
9.4.1. Analiza zagrożeń
9.4.1.1. Identyfikacja możliwych awarii oraz ich przyczyn
9.4.1.2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia awarii
9.4.1.3. Koszty wynikające z zaistnienia awarii
9.4.2. Metody identyfikacji przyczyn awarii
9.4.3. Przyczyny awarii
9.4.3.1. Pomyłki
9.4.3.2. Włamania
9.4.3.3. Zakłócenia i przeciążenia
9.4.3.4. Awarie
9.4.3.5. Błędy konstrukcyjne
9.4.4. Zabezpieczenia
9.4.4.1. Kontrola poprawności danych
9.4.4.2. Ochrona pamięci
9.4.4.3. Ochrona procesów
9.4.4.4. Redundancja sprzętu
9.4.4.5. Kopie bezpieczeństwa
9.4,4.6. Archiwizacja danych
9.4.4.7. Administracja, monitorowanie i obsługa serwisowa
9.4.5. Racjonalny dobór zabezpieczeń
9.5. Podsumowanie. Proces operacyjnego zarządzania systemem komputerowym
9.6. Zarządzanie strategiczne a operacyjne systemem komputerowym

Rozdział 10. Implementacja, testowanie, wdrożenie systemu
10.1. Wstęp
10.2. Implementacja
10.3. Problem zapewnienia poprawności działania systemu. Testowanie.
10.3.1. Problem zdefiniowania pojęcia “poprawność działania systemu”
10.3.2. Badanie poprawności działania systemu
10.3.3, Testowanie – problemy i metody
10.3.4. Usuwanie usterek
10.3.5. Poprawność a jakość systemu
10.4. Wdrożenie systemu

Część III. ZARZĄDZANIE MODERNIZACJĄ, REORGANIZACJĄ ORAZ BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIEM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Rozdział 11. Zarządzanie modernizacją systemu
11.1. Wstęp. Co rozumiemy przez modernizację systemu?
11.2. Warunki racjonalnego zarządzania modernizacją
11.3. Modernizacja systemu – potrzeba, konieczność, opłacalność
11.3.1. Opłacalność modernizacji systemu
11.4. Zakres prac i budżet modernizacji systemu
11.4.1. Ocena zakresu prac
11.4.2. Budżet przedsięwzięcia modernizacyjnego
11.5. Planowanie i organizacja modernizacji systemu
11.5.1. Testowanie systemu po modernizacji
11.5.2. Planowanie prac wykonywanych w czasie krytycznym
11.6. Realizacja modernizacji. Wdrożenie nowych rozwiązań

Rozdział 12. Zarządzanie reorganizacją systemów
12.1. Wstęp. Ogólna charakterystyka przedsięwzięć reorganizacyjnych
12.2. Łączenie niezależnych systemów
12.2.1. Faza wstępna
12.2.2. Przejście do fazy integracji
12.2.3. Faza integracji
12.2.3.1. Integracja przez połączenie i ujednolicenie
12.2.3.2. Integracja przez wzajemne uzupełnienie
12.2.3.3. Integracja przez eliminację jednego i rozbudowę drugiego systemu
12.2.3.4. Integracja przez ponowną konstrukcję systemu
12.2.4. Typowe problemy realizacji integracji niezależnych systemów
12.3. Reorganizacja pojedynczego systemu
12.3.1. Określenie zakresu prac
12.3.2. Ustalenie harmonogramu prac
12.3.3. Wykonanie prac poprzedzających oraz realizacja sedna przedsięwzięcia
12.3.4. Uogólnienia
2.4. Reorganizacja na poziomnic pojedynczego podsystemu

Rozdział 13. Utrzymanie systemu w ruchu i zarządzanie jego rozwojem
13.1. Wstęp
13.2. Nadzorowanie działania systemu
13.2.1. Monitorowanie działania systemu
13.2.2. Dostarczanie i wymiana materiałów eksploatacyjnych
13.2.3. Okresowa konserwacja elementów systemu
13.3. Organizacja serwisu systemu. Usuwanie usterek i awarii
13.3.1. Organizacja serwisu systemu (informacja)
13.3.2. Ustalenie priorytetu napraw
13.3.3. Jak poszukiwać przyczyn awarii?
13.3.4. Jak usuwać usterki i awarie?
13.4. Organizacja pomocy użytkownikom
13.5. Zarządzanie zmianami i rozwojem systemu
13.6. Podtrzymanie pracy firmy i odtworzenie systemu w razie katastrofy
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz
Przedmowa