Andrzej Marciniak
OBJECT PASCAL - JĘZYK PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU BORLAND DELPHI 2.0

Manufacturer Marciniak Andrzej

W podręczniku opisano język programowania stosowany w pakiecie Delphi 2.0 przeznaczonym do konstrukcji programów dla środowiska Windows 95.Wzbogacony licznymi przykładami opis obejmuje typy danych, wyrażenia, instrukcje,tworzenie funkcji, procedur, modu
Sales price 68,00 zł
Sales price without tax 64,76 zł
Discount

Preloader

W podręczniku opisano język programowania stosowany w pakiecie Delphi 2.0 przeznaczonym do konstrukcji programów dla środowiska Windows 95.Wzbogacony licznymi przykładami opis obejmuje typy danych, wyrażenia, instrukcje,tworzenie funkcji, procedur, modułów i bibliotek DLL oraz elementy biblioteki RTL.

ISBN 83-86969-03-2, 676 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm.

Spis treści

Przedmowa
Przyjęta notacja

Część I. DELPHI 2.0

Rozdział 1. Podstawowe informacje o pakiecie

Rozdział 2. Zintegrowane środowisko programowania
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe elementy środowiska
2.3. Przygotowanie elementów programów
2.3.1. Tworzenie formatek
2.3.2. Umieszczanie komponentów na formatkach
2.3.2.1. Dołączanie komponentów
2.3.2.2. Grupowanie komponentów
2.3.2.3. Kopiowanie komponentów
2.3.2.4. Justowanie komponentów
2.3.3. Przypisywanie własności komponentom
2.3.4. Dołączanie kodów obsługi zdarzeń związanych z komponentami
2.4. Obsługa projektów
2.4.1. Elementy projektów
2.4.2. Ustalanie opcji projektów
2.4.3. Kompilowanie i wykonywanie projektów
2.5. Programy tekstowe

Część II. OBJECT PASCAL 2.0

Rozdział 3. Podstawowe elementy języka i struktura programu
3.1. Przegląd konstrukcji języka
3.2. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo
3.3. Podstawowe elementy języka
3.3.1. Symbole podstawowe
3.3.2. Słowa kluczowe i dyrektywy języka
3.3.3. Identyfikatory
3.3.4. Liczby
3.3.5. Łańcuchy
3.3.6. Literały logiczne
3.3.7. Komentarze i separatory
3.4. Struktura programu
3.4.1. Nagłówek programu
3.4.2. Blok
3.4.2.1. Deklaracje modułów
3.4.2.2. Deklaracje etykiet
3.4.2.3. Definicje nazw literałów
3.4.2.4. Definicje typów
3.4.2.5. Deklaracje zmiennych
3.4.2.6. Definicje oraz deklaracje funkcji i procedur
3.4.2.7. Klauzula exports
3.5. Zakresy ważności identyfikatorów

Rozdział 4. Typy danych i ich opis
4.1. Wprowadzenie
4.2. Typy proste
4.2.1. Typy porządkowe
4.2.1.1. Typy wyliczeniowe
4.2.1.2. Typy całkowite
4.2.1.3. Typy znakowe
4.2.1.4. Typy logiczne
4.2.1.5. Typy okrojone
4.2.2. Typy rzeczywiste
4.3. Typy łańcuchowe
4.3.1. Typy łańcuchowe krótkie
4.3.2. Typy łańcuchowe długie
4.4. Typy strukturalne
4.4.1. Typy tablicowe
4.4.2. Typy rekordowe
4.4.3. Typy zbiorowe
4.4.4. Typy plikowe
4.5. Typy opisujące obiekty
4.5.1. Typy klasowe
4.5.2. Odwołania do klas
4.5.3. Typy standardowe TObject i TClass
4.5,4. Stary model obiektów
4.6. Typy wskaźnikowe
4.6.1. Typ standardowy Pointer
4.6.2. Typy wskaźników do maków i łańcuchów
4.6.3. Typy PExtended i PCurrency
4.7. Typy proceduralne
4.7.1. Ogólne typy proceduralne
4.7.2. Obiektowe typy proceduralne
4.8. Typy wariantowe
4.9. Zgodność typów

Rozdział 5. Zmienne i literały zmienne
5.1. Wprowadzenie
5.2. Nakładanie zmiennych
5.3. Zmienne indeksowane
5.4. Zmienne rekordowe, obiektowe i desygnatory
5.5. Zmienne wskazywane
5.6. Zmienne proceduralne
5.7. Zmienne wariantowe
5.8. Zmiana typu zmiennej w odwołaniu
5.9. Literały zmienne
5.10. Ogólna postać odwołania do zmiennej
Rozdział 6. Wyrażenia

6.1. Wprowadzenie
6.2. Priorytet operatorów i składnia wyrażenia
6.3. Operatory arytmetyczne
6.4. Operatory logiczne
6.5. Operatory relacyjne
6.6. Operatory teoriomnogościowe
6.7. Konkatenacja
6.8. Operatory w wyrażeniach wariantowych
6.9. Operator @
6.10. Operatory wskaźników znaków
6.11. Operatory odwołań do klas i obiektów
6.12. Wyrażenia stale
6.13. Zmiana typu wyrażenia
Rozdział 7. Instrukcje

7.1. Wprowadzenie
7.2. Instrukcje proste
7.2.1. Instrukcja przypisania
7.2.2. Instrukcja skoku
7.2.3. Instrukcja pusta
7.3. Instrukcje strukturalne
7.3.1. Instrukcja złożona
7.3.2. Instrukcje warunkowe
7.3.2.1. Instrukcja “jeśli”
7.3.2.2. Instrukcja wyboru
7.3.3. Instrukcje iteracyjne
7.3.3.1. Instrukcja “dla”
7.3.3.2. Instrukcja .“dopóki”
7.3.3.3. Instrukcja “powtarzaj”
7.3.4. Instrukcja wiążąca
7.3.5. Instrukcje obsługi warunków i stanów wyjątkowych
7.3.5.1. Instrukcja wywoływania stanów wyjątkowych
7.3.5.2. Instrukcja try...except
7.3.5.3. Instrukcja try...finally
7.3.5.4. Predefiniowane warunki i stany wyjątkowe
7.4. Instrukcja asemblerowa

Rozdział 8. Funkcje i procedury
8.1. Wprowadzenie
8.2. Definicje funkcji i procedur
8.2.1. Parametry przekazywane przez wartości
8.2.2. Parametry przekazywane przez stałe określonego typu
8.2.3. Parametry przekazywane przez zmienne określonego typu
8.2.4. Parametry przekazywane przez stałe i zmienne nieokreślonego typu
8.2.5. Parametry otwarte
8.2.6. Tablicowe parametry otwarte typu wariantowego
8.2.7. Przykłady definicji funkcji i procedur
8.3. Wywołanie funkcji
8.4. Wywołanie procedury
8.5. Konwencje wywoływania funkcji i procedur
8.6. Funkcje i procedury asemblerowe
8.7. Realizacja arytmetyki interwałowej w języku Object Pascal
8.8. Podprogramy zewnętrzne

Rozdział 9. Przetwarzanie obiektów
9.1. Wprowadzenie
9.2. Definicje metod
9.2.1. Parametr Self
9.2.2. Definicje typów klasowych i metod w modułach
9.2.3. Inicjowanie obiektów i zwalnianie zajętej przez nie pamięci – konstruktory
         i destruktory
9.2.4. Metody statyczne
9.2.5. Metody wirtualne
9.2.6. Metody dynamiczne
9.2.7. Metody abstrakcyjne
9.3. Obsługa wiadomości
9.3.1. Deklaracje metod obsługujących wiadomości
9.3.2. Definicje metod obsługujących wiadomości
9.3.3. Wysyłanie wiadomości
9.4. Własności
9.4.1. Deklarowanie własności
9.4.2. Dostęp do wartości własności
9.4.3. Własności tablicowe
9.4.4. Specyfikacje opcjonalne w deklaracjach własności
9.4.5. Pokrywanie własności

Rozdział 10. Moduły
10.1. Wprowadzenie
10.2. Część opisowa modułu
10.3. Część implementacyjna
10.4. Części inicjująca i finalizująca
10.5. Odwołania cykliczne i pośrednie do modułów

Rozdział 11. Biblioteki łączone dynamicznie
11.1. Wprowadzenie
11.2. Dostęp do procedur i funkcji bibliotek DLL
11.2.1. Moduły importowe
11.2.2. Importowanie statyczne i dynamiczne z bibliotek DLL
11.3. Tworzenie bibliotek DLI
11.3.1. Zmienne globalne w bibliotekach DLL
11.3.2. Warunki, stany wyjątkowe i błędy wykonania w bibliotekach DLL

Rozdział 12. Operacje wejścia-wyjścia
12.1. Wprowadzenie
12.2. Standardowe wejście-wyjście w programach tekstowych
12.3. Przetwarzanie plików
12.3.1. Otwieranie i zamykanie pliku
12.3.2. Zakładanie pliku i wyprowadzanie elementów do pliku
12.3.3. Przeszukiwanie pliku i wprowadzanie elementów z pliku
12.3.4. Inne operacje wykonywane na plikach

Rozdział 13. Moduły standardowe
13.1. Wprowadzenie
13.2. Moduł System
13.2.1. Predefiniowane stałe, literały i zmienne modułu System
13.2.2. Typy predefiniowane w module System
13.2.3. Procedury przemywające wykonywanie instrukcji iteracyjnych i programu
13.2.4. Procedury dynamicznego przydziału pamięci
13.2.5. Tworzenie i przetwarzanie dynamicznych struktur danych
13.2.5.1. Stosy
13.2.5.2. Kolejki
13.2.5.3. Listy
13.2.5.4. Drzewa
13.2.6. Funkcje adresowe i wskaźnikowe
13.2.7. Funkcje do wykonywania konwersji
13.2.8. Funkcje arytmetyczne
13.2.9. Funkcje i procedury porządkowe
13.2.10. Funkcje i procedury przetwarzające łańcuchy
13.2.11. Funkcje i procedury obsługi łańcuchów znaków dwubajtowch
13.2.12. Obsługa wątków programu
13.2.13. Funkcje i procedury dotyczące wariantów
13.2.13.1. Funkcje i procedury do określania typów wariantów i nadawania im
               wartości
13.2.13.2. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na tablicach wariantowych
13.2.13.3. Konwersje wariantów na typ TDateTime
13.2.14. Funkcje i procedury przetwarzania plików
13.2.15. Inne funkcje i procedury modułu System
13.3. Moduł SysUtils
13.3.1. Stałe, litera]y zmienne i zmienne predefiniowane w module SysUtils
13.3.1.1. Stałe atrybutów i trybów zbiorów
13.3.1.2. Stałe i zmienne dotyczące daty i czasu
13.3.1.3. Zmienne wykorzystywane w operacjach monetarnych
13.3.1.4. Predefiniowane literały zmienne
13.3.2. Typy predefiniowane w module SysUtils
13.3.2.1. Typy klasowe reprezentujące warunki błędów i stany wyjątkowe
13.3.2.2. Inne typy predefiniowane w module SysUtils
13.3.3. Funkcje i procedury obsługi warunków błędów i stanów wyjątkowych
13.3.4. Funkcje i procedury dotyczące daty i czasu
13.3.4.1. Funkcje i procedury dotyczące daty
13.3.4.2. Funkcje i procedury dotyczące czasu
13.3.4.3. Funkcje i procedury dotyczące jednocześnie daty i czasu
13.3.5. Funkcje i procedury do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych
13.3,5.1. Funkcje i procedury do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych
             różnych typów
13.3.5.2. Funkcje do konwersji wartości typu Currency
13.3.6. Funkcje i procedury przetwarzające łańcuchy paskalowe
13.3.6.1. Funkcje porównujące łańcuchy
13.3.6.2. Funkcje do wykonywania operacji redakcyjnych na łańcuchach
13.3.6.3. Funkcje do konwersji wartości całkowitych na łańcuchy
13.3.6.4. Funkcje i procedury do przydzielania i zwalniania pamięci łańcuchom
13.3.6.5. Funkcje odczytujące łańcuchy z zasobów
13.3.7. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na łańcuchach
           zakończonych znakiem pustym
13.3.7.1. Funkcje przydziału i zwalniania stosu dla łańcuchów
13.3.7.2. Funkcje przekształcające łańcuchy
13.3.7.3. Funkcje porównujące łańcuchy
13.3.7.4. Dodawanie i powielanie łańcuchów
13.3.7.5. Łańcuchowe funkcje adresowe
13.3.8. Funkcje i procedury do formatowania łańcuchów
13.3.9. Funkcje i procedury przetwarzania plików
13.3.9.1. Otwieranie, odczytywanie, zapisywanie i zamykanie pliku
13.3.9.2. Uzyskiwanie informacji o zbiorach dyskowych, zmiana ich nazw i
             ustalanie atrybutów
13.3.9.3. Wykonywanie operacji na skorowidzach i dyskach
13.3.10. Inne funkcje i procedury modułu SysUtils
13.4. Moduł Math
13.4.1. Stałe i typy predefiniowane w module Math
13.4.2. Funkcje i procedury trygonometryczne
13.4.3. Funkcje hiperboliczne i area funkcje
13.4.4. Funkcje logarytmiczne
13.4.5. Funkcje wykładnicze i potęgowe
13.4.6. Funkcje i procedury do obliczeń statystycznych
13.4.7. Funkcje do obliczeń finansowych
13.4.7.1. Płatności
13.4.7.2. Rachunek dyskontowy
13.4.7.3. Amortyzacja
13.4.8. Inne funkcje modułu Math
13.5. Podstawowe informacje o modułach biblioteki VCL
13.5.1. Przegląd głównych typów i modułów biblioteki VCL
13.5.2. Okienka z komunikatami
13.6. Przeznaczenie modułu Windows

Część III. DODATKI
Dodatek A. Kody znaków

Dodatek B. Wewnętrzne reprezentacje danych

Dodatek C. Dyrektywy kompilatora
C.1. Dyrektywy przełącznikowe
C.2. Dyrektywy parametryczne
C.3. Dyrektywy warunkowe

Dodatek D. Kompilator zewnętrzny i jego opcje

Dodatek E. Błędy wykonywane przez kompilator

Dodatek F. Błędy podczas wykonywania programów

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Alfabetyczny spis elementów języka Object Pascal 2.0