Andrzej Marciniak
BORLAND DELPHI 5 PROFESSIONAL

Manufacturer Marciniak Andrzej

ISBN 83-86969-49-0, stron 1067. W podręczniku opisano zasady posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programowania pakietu Delphi 5 oraz język programowania tego pakietu- Object Pascal.
Sales price 139,00 zł
Sales price without tax 132,38 zł
Discount

Preloader

Premiera 2001 r.
ISBN 83-86969-49-0, stron 1067
format B5, oprawa twarda


W podręczniku opisano zasady posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programowania pakietu Delphi 5 oraz język programowania tego pakietu- Object Pascal. Opis języka wzbogacono licznymi przykładami zastosowania jego elementów w praktyce. Szczegółowo przedstawiono podstawowe moduły biblioteki RTL.

Spis treści:

Przedmowa
Przyjęta notacja

Rozdział l. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo

Rozdział 2. Podstawowe informacje o pakiecie Borland Delphi 5 Professional

Rozdział 3. Zintegrowane środowisko programowania
3.2.1. Polecenia w opcjach menu
3.2.2. Okienka redakcyjne i eksplorator kodu
3.2.3. Paleta komponentów
3.3. Przygotowanie elementów programów
3.3.1. Tworzenie formatek
3.3.2. Umieszczanie komponentów na formatkach
3.3.2.1. Dołączanie komponentów
3.3.2.2. Grupowanie komponentów
3.3.2.2. Grupowanie komponentów
3.3.2.3. Kopiowanie komponentów
3.3.2.4. Justowanie komponentów
3.3.3. Przypisywanie własności komponentom
3.3.4. Dołączanie kodów obsługi zdarzeń związanych z komponentami
3.3.5. Wprowadzanie danych i wyświetlanie wyników
3.4. Obsługa projektów
3.4.1. Elementy projektów
3.4.2. Ustalanie opcji projektów
3.4.3. Kompilowanie i wykonywanie projektów
3.5. Programy tekstowe

Rozdział 4. Przegląd konstrukcji Języka
4.1. Wprowadzenie
4.2. Główne konstrukcje języka
4.3. Program
4.3.1. Nagłówek programu
4.3.2. Klauzula uses
4.3.3. Blok programu
4.4.Moduł
4.4.1. Nagłówek modułu
4.4.2. Część opisowa
4.4.3. Część implementacyjna
4.5. Inne jednostki programowe

Rozdział 5. Podstawowe elementy języka
5.1. Wprowadzenie
5.2. Symbole podstawowe
5.3. Słowa kluczowe i dyrektywy języka
5.4. Identyfikatory i zakresy ich ważności
5.5. Liczby
5.6. Łańcuchy
5.7. Literały logiczne
5.8. Komentarze i separatory

Rozdział 6. Typy danych i ich opis
6.1. Wprowadzenie
6.2. Definiowanie typów
6.3. Typy proste
6.3.1. Typy porządkowe
6.3.1.1. Typy wyliczeniowe
6.3.1.2. Typy całkowite
6.3.1.3. Typy znakowe
6.3.1.4. Typy logiczne
6.3.1.5. Typy okrojone
6.3.2. Typy rzeczywiste
6.4. Typy łańcuchowe
6.4.1. Typy łańcuchowe krótkie
6.4.2. Typy łańcuchowe długie
6.4.3. Łańcuchy znaków dwubajtowych
6.5. Typy strukturalne
6.5.1. Typy tablicowe
6.5.1.1. Tablice statyczne
6.5.1.2. Tablice dynamiczne
6.5.2. Typy rekordowe
6.5.3. Typy zbiorowe
6.5.4. Typy plikowe
6.6. Typy opisujące obiekty
6.6.1. Typy klasowe
6.6.2. Odwołania do klas
6.6.3. Typy standardowe TObject i TClass
6.6.4. Stary model obiektów
6.7. Typy wskaźnikowe
6.7.1. Typ standardowy Pointer
6.7.2. Typy wskaźników do znaków i łańcuchów
6.7.3. Typy wskaźników do wielkości liczbowych
6.8. Typy proceduralne
6.8.1. Ogólne typy proceduralne
6.8.2. Obiektowe typy proceduralne
6.9. Typy wariantowe
6.10. Zgodność typów

Rozdział 7. Zmienne oraz literały stałe i zmienne
7.1. Deklaracje zmiennych
7.2. Zmienne indeksowane
7.3. Zmienne rekordowe, obiektowe i desygnatory
7.4. Zmienne dynamiczne
7.5. Zmienne proceduralne
7.6. Zmienne wariantowe
7.7. Zmienne z początkową wartością
7.8. Nakładanie zmiennych
7.9. Odwołanie do zmiennej
7.9.1. Zmiana typu zmiennej w odwołaniu
7.9.2. Ogólna postać odwołania do zmiennej
7.10. Literały
7.10.1. Definicje nazw literałów
7.10.2. Literały przeznaczone tylko do odczytu i literały zmienne
7.11. Łańcuchy zasobowe

Rozdział 8.Wyrażenia
8.1. Wprowadzenie
8.2. Priorytet operatorów i składnia wyrażenia
8.3. Operatory arytmetyczne
8.4. Operatory logiczne
8.5. Operatory relacyjne
8.6. Operatory teoriomnogościowe
8.7. Konkatenacja
8.8. Operatory w wyrażeniach wariantowych
8.9. Operator @
8.10. Operatory wskaźników znaków
8.11. Operatory odwołań do klas i obiektów
8.12. Wyrażenia stałe
8.13. Zmiana typu wyrażenia

Rozdział 9. Instrukcje
9.1. Wprowadzenie
9.2. Instrukcje proste
9.2.1. Instrukcja przypisania
9.2.2. Instrukcja skoku
9.2.3. Instrukcja pusta
9.3. Instrukcje strukturalne
9.3.1. Instrukcja złożona
9.3.2. Instrukcje warunkowe
9.3.2.1. Instrukcja “jeśli”
9.3.2.2. Instrukcja wyboru
9.3.3. Instrukcje iteracyjne
9.3.3.1. Instrukcja “dla"
9.3.3.2. Instrukcja “dopóki"
9.3.3.3. Instrukcja “powtarzaj"
9.3.4. Instrukcja wiążąca
9.3.5. Instrukcje obsługi warunków i stanów wyjątkowych
9.3.5.1. Instrukcja wywoływania stanów wyjątkowych
9.3.5.2. Instrukcja try except
9.3.5.3. Instrukcja try finally
9.3.5.4. Predefiniowane warunki i stany wyjątkowe
9.4. Instrukcja asemblerowa

Rozdział 10. Funkcje i procedury
10.1. Wprowadzenie
10.2. Definicje funkcji i procedur
10.2.1. Parametry przekazywane przez wartości
10.2.2. Parametry przekazywane przez stałe określonego typu
10.2.3. Parametry przekazywane przez zmienne określonego typu
10.2.4. Parametry przekazywane przez stałe i zmienne nieokreślonego typu
10.2.5. Parametry wyjściowe
10.2.6. Parametry otwarte
10.2.7. Tablicowe parametry otwarte typu wariantowego
10.2.8. Parametry o domyślnej wartości
10.3. Przeciążanie funkcji i procedur
10.4. Przykłady definicji funkcji i procedur
10.5. Wywołanie funkcji
10.6. Wywołanie procedury
10.7. Konwencje wywoływania funkcji i procedur
10.8. Funkcje i procedury asemblerowe
10.9. Podprogramy zewnętrzne

Rozdział 11. Przetwarzanie obiektów
11.1. Wprowadzenie
11.2. Definicje metod
11.2.1. Parametr Self
11.2.2. Definicje typów klasowych i metod w modułach
11.2.3. Inicjowanie obiektów i zwalnianie zajętej przez nie pamięci - konstruktory i destruktory
11.2.4. Metody statyczne
11.2.5. Metody wirtualne
11.2.6. Metody dynamiczne
11.2.7. Metody abstrakcyjne
11.2.8. Przeciążanie metod
11.2.9. Metody klasowe
11.3. Obsługa wiadomości
11.3.1. Deklaracje metod obsługujących wiadomości
11.3.2. Definicje metod obsługujących wiadomości
11.3.3. Wysyłanie wiadomości
11.4. Własności
11.4.1. Deklarowanie własności
11.4.2. Dostęp do wartości własności
11.4.3. Własności tablicowe
11.4.4. Specyfikacje opcjonalne w deklaracjach własności
11.4.5. Pokrywanie własności

Rozdział 12. Łącza programowe
12.1. Wprowadzenie
12.2. Definiowanie i implementowanie łącz
12.2.1. Definiowanie łącz
12.2.2. Implementowanie łącz
12.2.3. Odwołania do łącz
12.3. Łącza wysyłkowe i dualne
12.4. Etapy tworzenia sterowników ActiveX i serwerów automatyzacji OLE

Rozdział 13. Dodatkowe informacje o modułach
13.1. Wprowadzenie
13.2. Części inicjująca i finalizująca
13.3. Odwołania cykliczne i pośrednie do modułów

Rozdział 14. Biblioteki łączone dynamicznie
14.1. Wprowadzenie
14.2. Dostęp do procedur i funkcji bibliotek DLL
14.2.1. Moduły importowe
14.2.2. Importowanie statyczne i dynamiczne z bibliotek DLL
14.3. Tworzenie bibliotek DLL
14.3.1. Zmienne globalne w bibliotekach DLL
14.3.2. Warunki, stany wyjątkowe i błędy wykonania w bibliotekach DLL

Rozdział 15. Pakiety
15.1. Ogólna postać pakietu
15.2. Pakiety wykonawcze
15.3. Pakiety projektowe
15.4. Tworzenie pakietów

Rozdział 16. Operacje wejścia-wyjścia
16.1. Wprowadzenie
16.2. Standardowe wejście-wyjście w programach tekstowych
16.3. Przetwarzanie plików
16.3.1. Otwieranie i zamykanie pliku
16.3.2. Zakładanie pliku i wyprowadzanie elementów do pliku
16.3.3. Przeszukiwanie pliku i wprowadzanie elementów z pliku
16.3.4. Inne operacje wykonywane na plikach i operacje dotyczące skorowidzów

Rozdział 17. Podstawowe moduły biblioteki RTL
17.1. Wprowadzenie
17.2. Moduł System
17.2.1. Predefiniowane stałe i zmienne modułu System
17.2.2. Typy predefiniowane w module System
17.2.3. Procedury przerywające wykonywanie instrukcji iteracyjnych i programu
17.2.4. Procedury dynamicznego przydziału pamięci i zarządzanie pamięcią
17.2.5. Tworzenie i przetwarzanie dynamicznych struktur danych
17.2.5.1. Stosy
17.2.5.2. Kolejki
17.2.5.3. Listy
17.2.5.4. Drzewa
17.2.6. Przetwarzanie tablic dynamicznych
17.2.7. Funkcje adresowe i wskaźnikowe
17.2.8. Funkcje do wykonywania konwersji
17.2.9. Funkcje arytmetyczne
17.2.10. Generowanie liczb losowych
17.2.11. Funkcje i procedury porządkowe
17.2.12. Testowanie wyrażeń logicznych
17.2.13. Operacje teoriomnogościowe
17.2.14. Funkcje i procedury przetwarzające łańcuchy
17.2.15. Funkcje i procedury obsługi łańcuchów znaków dwubajtowych
17.2.16. Obsługa wątków programu
17.2.17. Funkcje i procedury dotyczące wariantów
17.2.17.1. Funkcje i procedury do określania typów wariantów i nadawania im wartości
17.2.17.2. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na tablicach wariantowych
17.2.17.3. Konwersje wariantów
17.2.18. Funkcje i procedury do przetwarzania plików
17.2.19. Uruchamianie programu z parametrami
17.2.20. Operacje na jednostkach programowych
17.2.21. Sterowanie słowem sterującym jednostki arytmetyki zmiennoprzecinkowej
17.2.21.1. Procedura Set8087CW
17.2.21.2. Realizacja zmiennoprzecinkowej arytmetyki interwałowej w języku Object Pascal
17.2.22. Inne funkcje i procedury modułu System
17.3. Moduł SysUtiIs
17.3.1. Stałe i zmienne predefiniowane w module SysUtiIs
7.3.1.1. Stałe atrybutów i trybów zbiorów
17.3.1.2. Stałe i zmienne dotyczące daty i czasu
17.3.1.3. Zmienne wykorzystywane w operacjach monetarnych i określające sposób zapisu
17.3.1.4. Zmienne dotyczące łańcuchów
17.3.1.5. Zmienne informujące o środowisku Windows i zmienna proceduralna GetDiskFreeSpaceEx
17.3.1.6. Stałe określające pakiety
17.3.2. Typy predefiniowane w module SysUtiIs
17.3.2.1. Typy klasowe reprezentujące warunki błędów i stany wyjątkowe
17.3.2.2. Typy opisujące język środowiska Windows
17.3.2.3. Typy dotyczące obsługi pakietów
17.3.2.4. Inne typy predefiniowane w module SysUtils
17.3.3. Funkcje i procedury obsługi warunków błędów i stanów wyjątkowych
17.3.4. Funkcje i procedury dotyczące daty i czasu
17.3.4.1. Funkcje i procedury dotyczące daty
17.3.4.2. Funkcje i procedury dotyczące czasu
17.3.4.3. Funkcje i procedury dotyczące jednocześnie daty i czasu
17.3.5. Funkcje i procedury do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych
17.3.5.1. Funkcje i procedury do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych różnych typów
17.3.5.2. Funkcje do konwersji wartości typu Currency
17.3.6. Funkcje i procedury przetwarzające łańcuchy paskalowe
17.3.6.1. Funkcje porównujące łańcuchy
17.3.6.2. Funkcje do wykonywania operacji redakcyjnych na łańcuchach
17.3.6.3. Funkcje do konwersji wartości całkowitych na łańcuchy
17.3.6.4. Funkcje i procedury do przydzielania i zwalniania pamięci łańcuchom
17.3.6.5. Funkcje odczytujące łańcuchy z zasobów
17.3.6.6. Funkcja FindCmdLineSwitch
17.3.7. Funkcje i procedury do wykonywania operacji na łańcuchach zakończonych znakiem pustym
17.3.7.1. Przydzielanie i zwalnianie pamięci dla łańcuchów
17.3.7.2. Funkcje przekształcające łańcuchy
17.3.7.3. Funkcje porównujące łańcuchy
17.3.7.4. Dodawanie i powielanie łańcuchów
17.3.7.5. Łańcuchowe funkcje adresowe
17.3.8. Funkcje i procedury do formatowania łańcuchów
17.3.9. Obsługa łańcuchów znaków dwubajtowych
17.3.10. Funkcje i procedury do przetwarzania plików
17.3.10.1. Otwieranie, odczytywanie, zapisywanie i zamykanie pliku
17.3.10.2. Uzyskiwanie informacji o zbiorach dyskowych, zmiana ich nazw i ustalanie atrybutów
17.3.10.3. Wykonywanie operacji na skorowidzach i dyskach
17.3.10.4. Funkcje do przetwarzania nazw zbiorów
17.3.11. Obsługa pakietów
17.3.12. Obsługa łącz programowych
17.3.13. Inne funkcje i procedury modułu SysUtiIs
17.4. Moduł Math
17.4.1. Stałe i typy predefiniowane w module Math
17.4.2. Funkcje i procedury trygonometryczne
17.4.3. Funkcje hiperboliczne i area funkcje
17.4.4. Funkcje logarytmiczne
17.4.5. Funkcje wykładnicze i potęgowe
17.4.6. Funkcje i procedury do obliczeń statystycznych
17.4.7. Funkcje do obliczeń finansowych
17.4.7.1. Płatności
17.4.7.2. Rachunek dyskontowy
17.4.7.3. Amortyzacja
17.4.8. Inne funkcje modułu Math
17.5. Przeznaczenie modułu Windows

Rozdział 18. Podstawowe informacje o modułach biblioteki VCL
18.1. Wprowadzenie
18.2. Przegląd typów klasowych i modułów biblioteki VCL
18.3. Okienka z komunikatami

Rozdział 19. Przykładowe projekty - konstrukcje “od A do Z"
19.1. Projekt AM1 - mnożenie macierzy
19.2. Projekt AM2 - obliczanie całki z wzoru trapezów z wykorzystaniem biblioteki DLL
19.3. Projekt AM3 - rysowanie wykresów funkcji
19.4. Projekt AM4 - wyświetlanie bieżącej daty i czasu przez komponent ActiveX
19.5. Projekt AM5 - przykład obiektu automatyzacji OLE

Dodatek A. Kody znaków
Dodatek B. Hierarchia typów klasowych biblioteki VCL
Dodatek C. Wewnętrzne reprezentacje danych
Dodatek D. Asembler wewnętrzny
D.l.Instrukcje
D.2. Operandy
Dodatek E. Dyrektywy kompilatora
E.1. Dyrektywy przełącznikowe
E.2. Dyrektywy parametryczne
E.3. Dyrektywy warunkowe
Dodatek F. Kompilator zewnętrzny i jego opcje
Dodatek G. Błędy wykrywane przez kompilator
Dodatek H. Błędy podczas wykonywania programów

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Alfabetyczny spis elementów języka Object Pascal