Violetta Szymenderska-Cichocka
Chimie generale et inorganique 3


III część podręcznika do nauki chemii w klasach dwujęzycznych polsko-francuskich w liceach ogólnokształcących.
Sales price 34,00 zł
Sales price without tax 32,38 zł
Discount

Preloader

III część podręcznika do nauki chemii w klasach dwujęzycznych polsko-francuskich w liceach ogólnokształcących.
Prezentowany podręcznik jest kontynuacją zespołu zagadnień z chemii ogólnej i nieorganicznej przedstawionych wcześniej w "Chimie generale et inorganique 1" i "Chimie generale et inorganique 2".
Książka zawiera działy: IX. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI - dział ten obejmuje zagadnienia realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
X. GŁÓWNE PIERWIASTKI CHEMICZNE - w dziale opisano pierwiastki oraz ich właściwości fizyko-chemiczne, które mają szczególne znaczenie dla człowieka - rozdział dotyczy programu podstawowego.
XI. ELEKTROCHEMIA - ujmuje wyłącznie treści dotyczące programu rozszerzonego jak: ogniwa galwaniczne, procesy korozji metali, elektrolizę i prawa elektrolizy.
XII. KINETYKA CHEMICZNA I RÓWNOWAGA CHEMICZNA - opisuje zagadnienia związane z szybkościami reakcji, rzędami reakcji, katalizą i równowagą chemiczną - materiał ten przeznaczony jest w dużej mierze dla uczniów klas biologiczno-chemicznych.
XIII. ENERGETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH - omawia podstawowe funkcje stanu jak: zmianę energii wewnętrznej, entalpii, entropii, entalpii swobodnej. Rozdział XIII realizuje program rozszerzony.
"Chimie generale et inorganique 3" zamyka program podstawowy i rozszerzony chemii ogólnej i nieorganicznej przeznaczony dla uczniów liceum. W swoich książkach starałam się przedstawić treści programowe chemii w sposób klarowny i interesujący, by ułatwić uczniom dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Wyrażam nadzieję, iż moje książki będą skuteczną pomocą dydaktyczną we francuskojęzycznym nauczaniu chemii zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.
dr Violetta Szymenderska-Cichocka
Premiera 6 grudnia 2010 r.
ISBN 978-83-89529-74-9
Objętość 270 ss, format 170 x 240 mm, oprawa miękka, klejona.


Sommaire

IX. Réactions d’oxydoréduction
1. Le nombre d’oxydation
2. Oxydation, réduction, oxydant et réducteur
3. Réactions simples d’oxydoréduction
4. Détermination de coefficients stœchiométriques de quelques réactions d’oxydoréduction
5. Métallurgie
6. Les propriétés oxydantes de l’acide nitrique (V)  et de l’acide sulfurique (VI)
7. L’élément manganèse
8. L’élément chrome
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

X. Les principaux éléments chimiques
1. Le sodium et le potassium
2. Le magnésium et le calcium
3. L’aluminium
4. Le zinc, le fer et le cuivre
5. Le carbone et le silicium
6. L’azote et le phosphore
7. Le soufre
8. Le chlore et le brome
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

XI. Électrochimie
1. Les piles
2. Potentiel normal d’oxydoréduction
3. La corrosion des métaux
4. Électrolyses en solution fondue et aqueuse
5. Les lois de l’électrolyse – Faraday
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

XII. Cinétique chimique et équilibre chimique
1. Vitesse d’une réaction chimique
2. Loi de vitesse. Ordre de réaction
3. Les facteurs cinétiques
4. La catalyse et les catalyseurs
5. L’équilibre chimique
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

XIII. Énergétique des réactions chimiques
1. L’énergie interne et enthalpie d’un système
2. La variation d’enthalpie dans les réactions  exothermiques et endothermiques
3. L’ équation thermochimique
4. Détermination des chaleurs de réaction
5. Fonction entropie et fonction enthalpie libre
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs