Violetta Szymenderska-Cichocka
Chimie generale et inorganique 2


II część podręcznika do nauki chemii w klasach dwujęzycznych polsko-francuskich w liceach ogólnokształcących.
Sales price 34,00 zł
Sales price without tax 32,38 zł
Discount

Preloader

II część podręcznika do nauki chemii w klasach dwujęzycznych polsko-francuskich w liceach ogólnokształcących.
Kontynuacja podręcznika: "Chimie generale et inorganique 1", autorstwa Violetty Szymenderskiej-Cichockiej.
W części drugiej zamieszczono następujące działy:
V. REAKCJE CHEMICZNE I PODSTAWOWE SUBSTANCJE NIEORGANICZNE - gdzie omówiono różnice między zjawiskiem chemicznym a reakcją chemiczną, typy reakcji chemicznych, efekty energetyczne towarzyszące reakcjom chemicznym, tlen, tlenki, wodór, wodorotlenki, kwasy, zasady i sole.
VI. MOL SUBSTANCJI CHEMICZNYCH - w tym dziale omawiono mol atomów i liczbę Avogadro, masę molową, odczyt zapisu równań na skalę mikro i makroskopową, objętość molową gazów i prawo Avogadro, umiejętność obliczeń na podstawie równań reakcji chemicznych. Mówi się też o wydajności teoretycznej i praktycznej poszerzone o treści dla profilu rozszerzonego - dot. równania Clapeyrona.
VII. STĘŻENIA I ROZTWORY - tu omówiono stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, metodę krzyżową rozcieńczania i mieszania roztworów, rozpuszczalność i umiejętność odczytu i interpretacji wykresów rozpuszczalności, mieszaniny homo i heterogeniczne i rodzaje roztworów, oraz treści rozszerzone- koloidy.
VIII. REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH - dział ten porusza takie tematy jak: wiązanie wodorowe, mechanizmy rozpuszczania w wodzie związków o budowie jonowej i spolaryzowanej, elektrolity mocne i słabe, stałą i stopień dysocjacji, kwasy i zasady wg.Arrheniusa i rozszerzenie wg. Broensteda, iloczyn jonowy wody i skalę pH, reakcje zobojętniania z rozszerzeniem dot. miareczkowania oraz też zagadnienia z profilu rozszerzonego dot. iloczynu rozpuszczalności.

W opracowaniu znajduje się też trzecia część podręcznika zawierająca pozostałe działy z chemii ogólnej i nieorganicznej, kończąca program na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Premiera 22 marca 2010 r.
ISBN 978-83-89529-66-4, objętość 208 stron, format 170x 240, oprawa klejona, okładka miękka
.

Sommaire

V. Les réactions chimiques et les substances inorganiques fondamentales

1. Transformations physiques et transformations chimiques
2. Réactions chimiques – les types
3. Les transferts d’énergie et les effets énergétiques
4. L’oxygène – préparation et propriétés
5. Les oxydes
6. L’hydrogène – préparation et propriétés
7. Les hydroxydes
8. Les acides
9. Les sels
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours

VI. La mole de grains de matière
1. La mole d’atomes et le nombre d’Avogadro
2. La masse molaire
3. L’échelle micro et macroscopique
4. Le volume molaire. La loi d’Avogadro-Ampère
5. Les bilans molaires, massiques et volumiques. Le rendement théorique et pratique
6. Equation d’état des gaz parfaits
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

VII. Les concentrations et les solutions
1. La concentration en pourcentage
2. La concentration molaire
3. Transformation de l’expression d’une concentration
4. La règle en croix – dilution et mélange de solutions
5. La solubilité
6. Les mélanges homogènes et hétérogènes. Types de solutions
7. Les colloïdes
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs

VIII. Réactions chimiques en solutions aqueuses
1. La liaison hydrogène
2. Dissolution dans l’eau des composés ioniques et des composés moléculaires polaires
3. Electrolytes faibles et forts. Constante de dissociation de l’électrolyte et degré de dissociation
4. Acides et bases selon Arrhenius
5. Acides et bases selon Brönsted-Lowry
6. Produit ionique de l’eau. pH des solutions aqueuses
7. Réactions acido-basiques
8. Réactions des métaux avec des solutions aqueuses
9. Méthodes d’identification des ions
10. La réaction d’hydrolyse
11. Le produit de solubilité
Exercices
Connaissez-vous votre cours?
Applications directes du cours
Résultats des calculs