Herbert Schildt
INFORMATOR O JĘZYKU PROGRAMOWANIA BORLAND C++


Książka jest całościowym opisem wersji 5 jednego z najpopularniejszych współczesnych języków programowania komputerów.
Sales price 127,00 zł
Sales price without tax 120,95 zł
Discount

Preloader
ISBN 83-85060-27-X, 1200 stron, oprawa twarda, wymiary 160x230 mm.

Książka jest całościowym opisem wersji 5 jednego z najpopularniejszych współczesnych języków programowania komputerów. Może być wykorzystana zarówno jako podręcznik w nauczaniu języka Borland C++, jak i jako materiał źródłowy w codziennej pracy programistów. Zawiera wszystkie informacje o zintegrowanym środowisku programowania, przygotowywaniu programów dla środowiska Windows 95 oraz bibliotekach języka C i C++.

Spis treści:

Przedmowa
Charakter książki
Budowa książki
Zasady stosowane w książce
Teksty źródłowe programów
Podziękowania

Część 1. Język programowania C

Rozdział 1. Przegląd języka C
1.1. Powstanie języka C
1.2. Język średniego poziomu
1.3. Język strukturalny
1.4. Język przeznaczony dla programistów
1.5. Porównanie kompilatorów z interpreterami
1.6. Ogólna postać programu C
1.7. Zestawienie najważniejszych terminów

Rozdział 2. Zmienne, stałe, operatory i wyrażenia 2.1. Identyfikatory
2.2. Typy danych
2.3. Deklaracje zmiennych
2.4. Specyfikatory klas pamięci
2.5. Instrukcje przypisania
2.6. Stałe
2.1. Operatory
2.8. Wyrażenia

Rozdział 3. Instrukcje sterujące
3.1. Wartości true i false
3.2. Instrukcje wyboru
3.3. Instrukcja if
3.4. Instrukcja switch
3.5. Pętle
3.6. Instrukcja for
3.7. Instrukcja while
3.8. Instrukcja do/while
3.9. Instrukcja break
3.10. Funkcja exit()
3.11 Instrukcja continue
3.12. Etykiety i instrukcja goto

Rozdział 4. Funkcje
4.1. Instrukcja return
4.2. Reguły dotyczące zakresu funkcji
4.3. Argumenty funkcji
4.4. Argumenty funkcji main()
4.5. Funkcje zwracające wartości inne niż całkowite
4.6. Stosowanie prototypów funkcji
4.7. Zwracanie wskaźników
4.8. Porównanie klasycznej deklaracji zmiennych z deklaracją współczesną
4.9. Rekursja
4.10. Wskaźniki do funkcji
4.11. Efektywność i zakres stosowania funkcji

Rozdział 5. Tablice
5.1. Tablice jednowymiarowe
5.2. Uzyskiwanie wskaźników do tablic
5.3. Przekazywanie tablic jednowymiarowych funkcjom
5.4. Tablice dwuwymiarowe .
5.5. Tablice wielowymiarowe
5.6. Uzyskiwanie dostępu do tablic za pomocą wskaźników
5.7. Dynamiczne tworzenie tablic
5.8. Inicjalizacja tablic
5.9. Program przykładowy: gra w kółko i krzyżyk

Rozdział 6. Wskaźniki
6.1. Zmienne wskaźnikowe
6.2. Operatory wskaźnikowe
6.3. Wyrażenia wskaźnikowe
6.4. Dynamiczny przydział pamięci
6.5. Wskaźniki deklarowane ze słowem kluczowym const
6.6. Wskaźniki a tablice
6.7. Wskaźniki do wskaźników
6.8. Inicjalizacja wskaźników
6.9. Wskaźniki do funkcji
6.10. Problemy wynikające ze stosowania wskaźników

Rozdział 7. Struktury, unie i wyliczenia
7.1. Struktury
7.2. Tablice struktur
7.3. Przekazywanie struktur funkcjom
7.4. Wskaźniki do struktur
7.5. Struktury zawierające tablice i inne struktury
7.6. Pola bitowe
7.7. Unie
7.8. Wyliczenia
7.9. Stosowanie operatora sizeof
7.10. Słowo kluczowe typedef

Rozdział 8. Instrukcje wejścia/wyjścia, strumienie i pliki

8.1. Porównanie instrukcji wejścia/wyjścia w językach C i C++
8.2. Strumienie i pliki
8.3. Instrukcje wejścia/wyjścia konsoli
8.4. Instrukcje wejścia/wyjścia konsoli z formatowaniem danych
8.5. System plików standardu ANSI C
8.6. Otwieranie i zamykanie plików
8.7. Odczytywanie i zapisywanie danych plikowych
22.1. Przeładowywanie konstruktorów
22.2. Miejsce deklaracji zmiennych w programach C++
22.3. Przeładowywanie funkcji a niejednoznaczność
22.4. Znajdowanie adresów przeładowanych funkcji
22.5. Wskaźnik this
22.6. Przeładowywanie operatorów
22.7. Odwołania
22.8. Stosowanie odwołań w celu przeładowywania operatorów jednoargumentowych
22.9. Przeładowywanie operatorów indeksowania tablic
22.10. Program przykładowy z przeładowywaniem operatorów

Rozdział 23. Dziedziczenie, funkcjo wirtualne i polimorfizm czasu przebiegu
23.1. Dziedziczenie i specyfikatory dostępu
23.2. Konstruktory i destruktory w klasach pochodnych
23.3. Wielokrotne dziedziczenie
23.4. Przekazywanie argumentów klasom bazowym
23.5. Wskaźniki i odwołania do typów pochodnych
23.6. Funkcje wirtualne
23.7. Korzyści wynikające ze stosowania funkcji wirtualnych
23.8. Czyste funkcje wirtualne i klasy abstrakcyjne
23.9. Porównanie wczesnego wiązania z późnym

Rozdział 24. Biblioteka klas wejścia/wyjścia Języka C++
24.1. Przyczyny utworzenia systemu wejścia/wyjścia języka C++
24.2. Strumienie języka C++
24.3. Klasy strumieni
24.4. Tworzenie inserterów i ekstraktorów
24.5. Formatowanie danych
24.6. Tworzenie własnych manipulatorów
24.7. Operacje wejœcia/wyjœcia wykonywane na plikach
24.8. Operacje binarne wejœcia/wyjœcia
Rozdział 25. Tablicowe instrukcje wejœcia/wyjœcia
25.1. Tablicowe klasy wejścia/wyjścia
25.2. Tworzenie tablicowych strumieni wyjściowych
25.3. Stosowanie tablic w charakterze urządzeń wejściowych
25.4. Stosowanie funkcji składowych klasy ios
25.5. Tablicowe strumienie wejściowo-wyjściowe
25.6. Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do tablic
25.7. Korzystanie z tablic tworzonych dynamicznie
25.8. Stosowanie manipulatorów
25.9. Przeładowywanie ekstraktorów i inserterów
25.10. Możliwoœci zastosowań formatowania tablicowego

Rozdział 26. Funkcje ogólne, wyjątki i identyfikacja typów czasu przebiegu
26.1. Funkcje ogólne
26.2. Masy ogólne
26.3. Obsługa wyjątków
26.4. Generowanie i przechwytywanie wyjątków
26.5. Zaawansowane metody obsługi wyjątków
26.6. Możliwoœci zastosowań obsługi wyjątków
26.7. Identyfikacja typów czasu przebiegu
26.8. Nowe operatory rzutowania typów

Rozdział 27. Pozostałe zagadnienia dotyczące języka C++
27.1. Dynamiczny przydział pamięci za pomocą operatorów new i delete
27.2. Statyczne elementy klas
27.3. Wirtualne klasy bazowe
27.4. Funkcje składowe klas deklarowane ze słowami kluczowymi const i volatile
27.5. Stosowanie slowa kluczowego asm
27.6. Specyfikatory konsolidacji
27.7. Operatory .* i ->*
27.8. Funkcje konwersji typów
27.9. Konstruktory kopiowania
27.10. Deklaracje dostępu do elementów klas bazowych
27.11. Tworzenie obszarów nazw
27.12. Ostatnie zmiany wprowadzone do języka C++
27.13. Standardowa biblioteka szablonów
27.14. Odstępstwa języka C++ od języka C
27.15. Uwagi końcowe

Część 4. Zintegrowane œrodowisko programowania pakietu Borland C++

Rozdział 28. Elementy zintegrowanego œrodowiska programowania
28.1. Okno główne œrodowiska IDE
28.2. Pasek i listy menu
28.3. Pozostałe elementy interfejsu graficznego
28.4. Skrypty
28.5. Wskazówki dotyczące tworzenia projektów i kompilowania programów

Rozdział 29. Korzystanie z edytora teksu
29.1. Wywoływanie edytora i wprowadzanie tekstu
29.2. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie bloków tekstowych
29.3. Szukanie zamiana fragmentów tekstu
29.4. Działania na plikach
29.5. Ułatwienia przy wprowadzaniu tekstu źródłowego programów
29.6. Inne funkcje edytora
29.7. Zestawienie poleceń klawiaturowych

Rozdział 30. Korzystanie z debugera
30.1. Przygotowywanie programów do debugowania
30.2. Istota działania debugera poziomu tekstu źródłowego
30.3. Podstawowe wiadomoœci o debugerze pakietu Borland C++
30.4. Ustawianie punktów przerwania
30.5. Obserwowanie zmiennych
30.6. Obserwowanie stosu wywołań funkcji
30.7. Obliczanie wartoœci wyrażeń i modyfikowanie zmiennych
30.8. Inspekcjonowanie zmiennych
30.9. Korzystanie z okna CPU
30.10. Wskazówki dotyczące debugowania programów

Część 5. Przegląd metod programowania w systemie Windows 95

Rozdział 31. Wprowadzenie do programowania w Windows 95
31.1. Podstawy funkcjonowania systemu Windows 95
31.2. Porównanie Windows 95 z Windows 3.1 .
31.3. Windows 95 a Windows NT
31.4. Cechy charakterystyczne programów Windows 95
31.5. Współdziałanie systemu Windows 95 z programami
31.6. Biblioteka API systemu Windows 95 31.7. Elementy okien
31.8. Podstawowe zasady tworzenia aplikacji Windows 95
31.9. Szkielet aplikacji Windows 95
31.10. Funkcja oknowa
31.1.1. Pliki definicyjne
31.12. Zasady tworzenia nazw zmiennych

Rozdział 32. Komunikaty i najważniejsze operacje wejścia/wyjścia
32.1. Okna komunikatowe
32.2. Informacje przekazywane aplikacjom razem z komunikatami Windows 95
32.3. Przetwarzanie komunikatów klawiatury
32.4. Wyświetlanie tekstu w oknie
32.5. Kontekst wyświetlania
32.6. Przetwarzanie komunikatu WM_PAINT
32.7. Generowanie komunikatu WM_PAINT
32.8. Przetwarzanie komunikatów myszy
Rozdział 33. Tworzenie systemu menu
33.1. Wprowadzenie do systemów menu
33.2. Włączaniemenu do programu
33.3. Reakcja programu na wybór poleceń menu
33.4. Przykładowy program z systemem menu
33.5. Krótkie informacje na temat edytora zasobów firmy Borland
33.6. Definiowanie skrótów klawiaturowych
33.7. Ładowanie tabeli skrótów klawiaturowych
33.8. Dynamiczne zarządzanie menu
33.9. Dynamiczne tworzenie list menu

Rozdział 34. Okna dialogowe
34.1. Elementy sterujące okien dialogowych
34.2. Porównanie zależnych okien dialogowych z oknami niezależnymi
34.3. Generowanie komunikatów przez okna dialogowe
34.4. Uaktywnianie okien dialogowych
34.5. Tworzenie prostego okna dialogowego
34.6. Pierwsza wersja programu przykładowego z oknem dialogowym
34.7. Dodanie pola listowego
34.8. Dodanie poła edycji
34.9. Korzystanie z niezależnych okien dialogowych
34.10. Wskazówki dotyczące dalszej nauki

Część 6. Wprowadzenie do Javy

Rozdział 35. Przegląd języka Java
35.1. Główne założenia języka Java
35.2. Najważniejsze zalety Javy: bezpieczeństwo i przenośność
35.3. Istota kodu bajtowego
35.4. Inne zalety Javy
35.5. Różnice między Javą i C++
35.6. Nowa terminologia
35.7. Pierwszy program przykładowy Javy
35.8. Drugi program przykładowy
35.9. Podstawy programowania w Javie
35.10. Najważniejsze informacje o klasach
35.11. Program przykładowy korzystający z klasy
35.12. Tablice
35.13. Czyszczenie pamięci

Rozdział 36. Dziedziczenie, pakiety i interfejsy
36.l. Dziedziczenie
36.2. Stosowanie słowa kluczowego super
36.3. Przykrywanie i dynamiczne rozdzielanie metod 36.4. Metody i klasy abstrakcyjne
36.5. Stosowanie słowa kluczowego final
36.6. Klasa Object
36.7. Pakiety
36.8. Importowanie pakietów
36.9. Sterowanie dostępem do elementów klas
36.10. Interfejsy

Rozdział 37. Wprowadzenie do apletów
37.1. Prosty aplet
37.2. Kompilowanie i uruchamianie apletów
31.3. Klasa Applet
37.4. Budowa apletów
37.5. Szkielet apletu
37.6. Żądanie ponownego wyświetlenia okna
37.7. Wyświetlanie tekstu na pasku stanu
37.8. Obsługa zdarzeń
37.9. Zagadnienia do samodzielnego opracowania
Skorowidz